Logowanie

Postępowanie administracyjne

Kurs Postępowanie administracyjne prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu decyzji administracyjnych i związanego z nimi postępowania. Kurs ten składa się z czterech następujących rozdziałów:

1. Postępowanie administracyjne - informacje wstepne

2. Decyzje administracyjne

3. Ugoda, postanowienie, odwołanie, zażalenie

4. Zakończenie procesu wydawania decyzji administracyjnej

Szacowany czas trwania kursu: 5 godzin.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat postępowania administracyjnego. Materiały zostały przygotowane na podstawie zapisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematu postanowień administracyjnych. Prezentuje rodzaje postanowień uregulowanych w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz zakres stosowania przepisów ogólnego postępowania administracyjnego. Omówione są tu postępowania w sprawach rozstrzygania sporów, wydawania zaświadczeń, skarg i wniosków oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych. Przedstawione są również postępowania administracyjne, do których Kodeks postępowania administracyjnego nie ma zastosowania. W dalszej części rozdziału opisane są zasady postępowania administracyjnego oraz sposób załatwiania spraw. Na końcu zaprezentowane są informacje na temat terminów procesowych, sposobu ich obliczania, tego kiedy termin uważa się za zachowany i jak odbywa się przywrócenie terminu.

W rozdziale drugim pracownik zapozna się z informacjami dotyczącymi decyzji administracyjnej. Przedstawiona jest tu jej definicja oraz składniki, czyli oznaczenie organu, data wydania decyzji, oznaczenie stron decyzji, powołana podstawa prawna, rozstrzygnięcie, uzasadnienie decyzji oraz pouczenie. Następnie omówione są współdziałanie organów przy wydawaniu decyzji, rygor natychmiastowej wykonalności i gwarancja trwałości decyzji administracyjnej. W rozdziale tym zaprezentowane są także informacje odnośnie uzupełnienia i sprostowania decyzji oraz umorzenia postępowania. Opanowanie tych zagadnień daje podstawową wiedzę na temat decyzji administracyjnych.

Rozdział trzeci zawiera dalsze informacje na temat spraw administracyjnych. Przedstawione jest w nim kiedy mamy możliwość zawarcia ugody pomiędzy stronami postępowania, jaki jest termin jej zawarcia, jaka jest forma jej sporządzenia oraz kto ją zatwierdza. W rozdziale tym pracownik uzyska informacje na temat postanowień. Dowie się co to jest postanowienie, jakie są jego składniki oraz jak wygląda doręczenie postanowienia. Omówione jest tu również odwołanie od decyzji, jaki jest jego cel, przedstawiona jest też zasada pośredniego trybu wnoszenia odwołania. Następnie przedstawione są informacje dotyczące terminu odwołania, tego w jaki sposób jest on obliczany i jak przebiega postępowanie w razie uchybienia terminu. W rozdziale tym omówione jest również postępowanie odwoławcze, począwszy od badania dopuszczalności odwołania, aż po wydanie decyzji. Na koniec zaprezentowane są informacje dotyczące zażalenia.

W ostatnim rozdziale pracownik uzyska informacje na temat wznowienia postępowania, w jakich sytuacjach do niego dochodzi, w jaki sposób wszczynane jest postępowanie w sprawie wznowienia, jakie są sposoby jego zakończenia oraz jaki jest termin złożenia podania o wznowienie postępowania. Ponadto, opisany jest tryb weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych, kiedy jest możliwe uchylenie lub zmiana decyzji, kiedy można uznać decyzję jako nieważną oraz w jakich sytuacjach decyzja ulega wygaśnięciu. Na końcu rozdziału przedstawione są informacje o sporządzaniu protokołów i adnotacji.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z decyzjami administracyjnymi. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat postępowania administracyjnego. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.