Logowanie

Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd

Kurs „Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd” prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu oprogramowania oraz informatyzacji e-urzędu. Kurs ten składa się z czterech następujących rozdziałów:

1. Informatyzacja

2. Podpis elektroniczny i usługi certyfikacyjne

3. Bezpieczeństwo informacji

4. Obieg dokumentów elektronicznych

Szacowany czas trwania kursu: 4,5 godziny.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat oprogramowania e-urzędu. Materiały zostały przygotowane na podstawie zapisów ustaw:
ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawy Prawo telekomunikacyjne, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Prawna regulacja budowy elektronicznej administracji w Polsce obejmuje, też niektóre przepisy kodeksu cywilnego.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematu oprogramowania e-urzędu. Prezentuje dotychczasowe uregulowania i podstawy prawne oraz a

W rozdziale drugim pracownik zapozna się z informacjami dotyczącymi podpisu elektronicznego i jego skutków wraz z bezpiecznymi urządzeniami do składania i weryfikowania takich podpisów.
Następnie omówione zostaną usługi certyfikacyjne wraz z elementami kwalifikowanego certyfikatu, ważnością certyfikatów oraz odbiorcami usług certyfikacyjnych. Poruszony zostanie również temat nadzoru nad certyfikatami i kar z tym związanych. Pod koniec rozdziału przedstawione zostaną różnice między podpisem elektronicznym a tradycyjnym oraz omówiona zostanie struktura podpisu elektronicznego wraz z pojęciami klucza prywatnego i publicznego.

Rozdział trzeci zawiera informacje czym są podmioty publiczne w rozumieniu ustawy o informatyzacji oraz jakie są obowiązki informatyczne podmiotów publicznych. W dalszej części użytkownik zapozna się z pojęciem neutralności technologicznej, interoperacyjności, standardu otwartego, podstawowych modułów systemu teleinformatycznego, bezpieczeństwa informacji
oraz sposobów zabezpieczania danych. W rozdziale tym omówione są również obowiązujące instrukcje kancelaryjne jak i wykorzystanie informatyki w czynnościach kancelaryjnych. Pod koniec pracownik uzyska wiedzę na temat gromadzenia danych w pamięci komputerów używając przy tym systemu haseł identyfikujących pracownika oraz jak powinno wyglądać wydzielanie dostępu do Internetu.

W ostatnim rozdziale omówiono sposoby elektronicznego załatwiania spraw wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów, zasadami archiwizacji takich dokumentów, kończąc na materiałach archiwalnych i długości ich przetrzymywania w archiwach elektronicznych. Poruszono reguły usunięcia dokumentów elektronicznych, formaty przyjmowanych dokumentów przez urzędy wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). Pod koniec poruszono temat doręczania dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej oraz pojęcie terminu związanego z takimi doręczeniami.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z elektroniczną administracją oraz obiegiem elektronicznych dokumentów. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat postępowania administracyjnego w e-urzędach. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.