Logowanie

Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce

Kurs Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce prezentuje najważniejsze zagadnienia na temat ustroju terytorialnego w Polsce, jego struktury i działania. Kurs ten składa się z pięciu następujących rozdziałów:

1. Samorząd terytorialny - wstęp

2. Gmina

3. Powiat

4. Województwo

5. Samorząd terytorialny podsumowanie

Szacowany czas trwania kursu: 4,5 godziny.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat ustroju samorządu terytorialnego w Polsce. Materiały zostały przygotowane na podstawie zapisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.

Rozdział pierwszy prezentuje podstawy samorządu terytorialnego opisane w Konstytucji RP. Przedstawiona jest w nim przynależność do wspólnoty z mocy prawa, zasada domniemania właściwości, osobowość prawna jednostek samorządu terytorialnego oraz udział jednostek w dochodach publicznych.

Rozdział drugi przedstawia najważniejsze informacje na temat gminy. Opisuje ogólne zasady ustroju gminy, w tym jednostki pomocnicze oraz zakres działania gminy, czyli zadania gminy, w tym zadania własne i zadania zlecone. Następnie przedstawiona została rada gminy, jej kadencja, skład rady, właściwość, to jakie rada może powołać komisje, w jaki sposób odbywają się obrady oraz jak zapadają uchwały rady. Pracownik otrzyma informacje na temat organu wykonawczego gminy, którym jest wójt. Dowie się, kto jest jego zastępcą oraz w jaki sposób odbywa się wykonywanie zadań przez wójta. W dalszej części rozdziału przedstawione są informacje na temat radnych tego jakie są uprawnienia związane z mandatem radnego, jaka ochrona karna i cywilna obejmuje radnego, jakie są prawa pracownicze radnych oraz jaka dieta im przysługuje. Pracownik dowie się również o zakazach dotyczących radnych, przestępstwach, jakie mogą popełnić i jakie przepisy antykorupcyjne ich obowiązują. Na koniec rozdziału opisane zostały akty prawa miejscowego stanowionego przez gminę, przepisy porządkowe, mienie komunalne oraz gospodarka finansowa gminy.

Rozdział trzeci poświęcony jest informacjom o powiecie. Przedstawione są tu przepisy ogólne dotyczące powiatu, zadania powiatu, rada powiatu, przewodniczący rady powiatu, sesje rady powiatu oraz komisje i kluby. Opisany został również zarząd powiatu, w tym organ wykonawczy powiatu, kompetencje zarządu i starosty. Następnie zaprezentowana jest powiatowa administracja zespolona. Znajdują się tutaj podstawowe informacje na temat tego, jaką rolę pełni starosta oraz w jakim celu jest tworzona komisja bezpieczeństwa i porządku.

W kolejnym rozdziale pracownik uzyska informacje na temat województwa. Dowie się, jakie zasady dotyczą samorządu województwa, jaki jest zakres działalności województwa i jakie są jego organy uchwałodawcze. Opisany został tu również organ wykonawczy, czyli zarząd województwa, jego kompetencje oraz to, jak jest wybierany marszałek województwa.

Rozdział piąty poświęcony jest informacjom na temat nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Opisane są tu kompetencje nadzorcze, kryterium oraz środki nadzoru.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na ten temat. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.