Logowanie

Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych

Kurs Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych i informacji przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu dostępu do informacji w kontekście ochrony danych osobowych i informacji. Kurs ten składa się z następujących rozdziałów:

1. Zasady oraz podmioty zobowiązane do udzielenia informacji publicznej

2. Biuletyn Informacji Publicznej

3. Procedura udostępniania informacji

4. Ochrona informacji

Szacowany czas trwania kursu: 5 godzin.

 Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego niezbędnej wiedzy na temat dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych i informacji.

Materiały zostały przygotowane na podstawie zapisów ustawy Dostęp do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., ustawy O ochronie informacji niejawnych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. Jako, że obecne przepisy nie precyzują wszystkich aspektów dostępu do informacji publicznej, cześć zagadnień jest precyzowana wykorzystując w tym celu uzasadnienia wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych.

Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki dostępu do informacji publicznej. Przedstawiona jest w nim definicja informacji publicznej, omówione zasady jej udostępniania  oraz podstawy prawne, na podstawie których jest ona wprowadzona. Wyjaśnione jest również, co uznajemy za informacje przetworzoną oraz co rozumiemy pod pojęciem interesu publicznego. W dalszej części rozdziału opisane są organy obowiązane do udzielenia informacji publicznej i ograniczenia sytuacji dostępu do informacji publicznej. Na koniec rozdziału opisany jest zakres udostępnianych informacji, jak i sposoby w jakich możemy udostępnić informację publiczną.

W rozdziale drugim pracownik ma okazje zapoznać się z informacjami na temat Biuletynu Informacji Publicznej. Są w nim przedstawione informacje o tym, jaki akt prawny zobowiązuje nas do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz do czego on służy. W rozdziale tym jest też opisane, jakie dokładnie obowiązki publikacyjne ciążą na podmiotach udostępniających informacje publiczną. Pod koniec rozdziału wymienione są zasady podziału stron w Biuletynie Informacji Publicznej, jak i wyjaśnione jest w jakich sytuacjach organ może odesłać wnioskującego do BIPu.

Rozdział trzeci opisuje zagadnienia związane z procedurą udostępniania informacji publicznej. Zawierają się w nim informacje o tym jakie wymogi musi spełniać informacja publiczna oraz w jakich ramach czasowych musi nastąpić ich udostępnienie. W dalszej części rozdziału znajdują się informacje o tym jakie kroki należy podjąć w przypadku wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Ponadto w rozdziale znajdziemy informacje o tym jaką informacje możemy uznać za niepełną oraz w jakich sytuacjach mamy do czynienia z bezczynnością organu. W rozdziale tym znajdziemy również informacje o tym jak oszacowywać koszty udostępnienia informacji publicznej. Na końcu rozdziału pracownik odnajdzie informacje o procedurze odmowy udostępniania informacji oraz o tym jak wygląda udostępnianie informacji publicznej radnym.

W ostatnim rozdziale pracownik uzyska informacje na temat ochrony informacji. Na początku rozdziału pracownik ma okazje poznać zapiski ustawy o ochronie danych osobowych oraz zrozumieć w jakich sytuacjach może dojść do naruszenia przepisów tej ustawy. W dalszej części rozdziału wyjaśnione jest jaka odpowiedzialność ciąży na osobie łamiącej zapisy wyżej wymienionej ustawy. W rozdziale tym znajdują się również informacje o tym jak obchodzić się z informacją publiczną w przypadku decyzji administracyjnej. Rozdział opisuje również, gdzie znajdują się granice dostępu do informacji oraz jak szanować prawo do prywatności osób fizycznych. Dodatkowo pracownik zapoznający się z materiałem kursu odnajdzie informacje o tym jak prawo do prywatności odnosi się do osób pełniących funkcję publiczną.
W drugiej części rozdziału można znaleźć informacje o ochronie informacji niejawnych. Pracownik znajdzie tu informacje o tym jak wygląda procedura udostępniania informacji niejawnej oraz w jaki sposób należy chronić informacje niejawną. W rozdziale znajdują się również informacje o klauzulach informacji niejawnych, ich podziale oraz okresach ich ochrony. Rozdział zawiera również wyjaśnienia tego jakie wymagania muszą zostać spełnione by osoby mogły zostać dopuszczone do informacji niejawnych. W dalszej części rozdziału pracownik zapozna się z rodzajami postępowania sprawdzającego, przeznaczeniem kancelarii tajnej oraz dowie się o obowiązkowym szkoleniu które musi zostać odbyte przed dopuszczeniem do służby z którą łączy się dostęp do informacji niejawnych. Na końcu rozdziału opisane są propozycje zmian w prawie z odniesieniem do bieżących przepisów.

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób, które mają styczność z informacją publiczną lub informacjami niejawnymi. Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami odnośnie udostępniania informacji publicznej, Biuletynu Informacji Publicznej, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.