Logowanie

Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych

Kurs Podstawowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych prezentuje najważniejsze zagadnienia z zakresu zamówień publicznych i związanego z nim zagadnieniami. Kurs ten składa się z czterech następujących rozdziałów:

1. Podmioty zobowiązane do stosowania procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych

2. Obowiązki zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

3. Tryby udzielania zamówień przewidziane w ustawie

4. Procedury odwoławcze w ramach toczącego się postępowania

Szacowany czas trwania kursu: 6 godzin.

Celem szkolenia jest dostarczenie użytkownikom wiedzy na temat działania systemu Prawa zamówień publicznych. Materiały zostały przygotowane na podstawie zapisów ustawy Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004, a dokładnie na jej tekście ujednoliconym uwzględniającym zmiany wprowadzone nowelizacją z 2009 roku oraz na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2010 r.

Struktura szkolenia opiera się na 4 rozdziałach. Ograniczenia objętości szkolenia w wielu przypadkach nie pozwoliło na szczegółowe zagłębienie się w tematykę interpretacji przepisów ustawy Prawa zamówień publicznych. Większość opracowań z tego zakresu liczy sobie po kilkaset stron. Dlatego w tym szkoleniu prezentowane są najważniejsze zagadnienia, które każdy, kto ma do czynienie z zamówieniami publicznymi powinien znać. Dzięki opanowaniu podstaw, będzie możliwe bezproblemowe i efektywne poszerzanie wiedzy z tego zakresu.

Rozdział pierwszy wprowadza do tematyki zamówień publicznych. Przedstawione są podstawowe informacje o zamówieniach, m.in. cel ich stosowania, podmioty zobowiązane do ich stosowania oraz czym się różnią zamówienia klasyczne od sektorowych. W dalszej części tego rozdziału omówiony jest organizator zamówienia, a szczególnie możliwość przekazania zadania pełnomocnikowi lub centralnemu zamawiającemu, a także zamówienia wspólne. Na koniec przedstawione są najczęstsze wykluczenia, które uniemożliwiają udział w organizowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozdział drugi, to przedstawienie obowiązków zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Początek tej części szkolenia zawiera informacje o kategoriach, do których może należeć przedmiot zamówienia oraz najważniejsze informacje z tym związane. Po przedstawieniu informacji o potrzebach zamawiającego, przedmiocie zamówienia i wartości zamówienia prezentowane są kolejne etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Omówione są takie elementy jak ogłoszenie, specyfikacja, protokół postępowania, otwarcie ofert, kwalifikacja wykonawców, weryfikacja formalna i prawna, wybór najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie postępowania i zawarcie umowy. Prezentacja tych zagadnień zawiera najważniejsze informacje dotyczące danego etapu procedury zamówienia publicznego.

Rozdział trzeci, to przegląd trybów udzielania zamówień publicznych przewidzianych w ustawie Prawa zamówień publicznych. Przedstawione są: przetarg nieograniczony, ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem lub bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę oraz licytacja elektroniczna. Opisana jest charakterystyka tych trybów, czym się od siebie różnią oraz kto i po spełnieniu jakich warunków może je stosować.

Rozdział czwarty poświęcony jest zagadnieniom związanym z procedurami odwoławczymi w ramach toczącego się postępowania. Przedstawione są informacje o odwołaniach, wniesieniach odwołań, a także postępowaniach odwoławczych oraz rozpoznaniach odwołań. W dalszej części rozdziału znajdują się informacje na temat postępowania dowodowego, wyroków oraz ogłaszania postanowień.

Szkolenie w sposób bardzo przystępny prezentuje najważniejsze informacje z zakresu Prawa zamówień publicznych. Zapoznanie się z nimi jest szczególnie ważne dla osób, które mają bezpośrednią styczność z tymi zagadnieniami lub którzy prowadząc działalność po spełnieniu pewnych warunków mogą podlegać pod Prawo zamówień publicznych. Szkolenie  jest idealne dla osób, które dopiero zapoznają się z tematyką zamówień publicznych, jednakże osoby z pewną wiedzą także znajdą interesujące dla siebie informacje. Każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadania pomóc użytkownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.