Logowanie

Status prawny pracowników samorządowych

Kurs Status prawny pracowników samorządowych prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące pracowników samorządowych i regulacji prawnych, które ich dotyczą. Kurs ten składa się z czterech następujących rozdziałów:

1. Zakres podmiotowy ustawy o pracownikach samorządowych

2. Nawiązanie stosunku pracy w JST - nabór na wolne stanowisko pracy, awans wewnętrzny

3. Obowiązki i prawa pracownika samorządowego

4. Zasady wynagradzania pracowników samorządowych

Szacowany czas trwania kursu: 4,5 godziny.

Celem kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat statusu prawnego pracowników samorządowych. Materiały zostały przygotowane na podstawie zapisów ustawy o pracownikach samorządowych.

W rozdziale pierwszym omówiony jest zakres podmiotowy ustawy o pracownikach samorządowych. Opisane są podstawy prawne oraz w jaki sposób nawiązywany jest stosunek pracy. Przedstawione jest również stanowisko sekretarza oraz nowa kategoria pracowników – doradcy i asystenci.

W rozdziale drugim opisane są grupy stanowisk, na których pracownicy mogą być zatrudniani i wymagania kwalifikacyjne, jakie muszą spełniać. Przedstawione jest na jakiej podstawie staż pracy może zostać skrócony oraz kto wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. Następnie przedstawione zostały zasady naboru kandydatów na nowe stanowiska pracy, gdzie należy umieścić ogłoszenie o naborze, co należy określi w protokole z przeprowadzonego naboru oraz gdzie są umieszczane wyniki naboru. Opisano również kiedy procedury nabory zostały naruszone. Pracownik dowie się jakie są rodzaje umów, jak wygląda pierwsze zatrudnienie w samorządzie i związane z nim ślubowanie oraz służba przygotowawcza. Na końcu rozdziału opisane są zasady awansu wewnętrznego pracownika, jego przeniesienie oraz powierzenie pracownikowi innej pracy.

W kolejnym rozdziale pracownik zapozna się z prawami i obowiązkami pracownika samorządowego, dowie się kiedy może odmówić wykonania polecenia służbowego oraz kiedy osoby spokrewnione ze sobą nie mogą zostać zatrudnione. Dowie się też, w jaki sposób odbywa się ocenianie pracowników i jak można się odwołać od oceny. W rozdziale przedstawiono także jak należy złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz kto jest zwolnione z tego obowiązku.

W czwartym rozdziale omówione zostały zasady wynagradzania pracowników samorządowych. Przedstawione są tu podstawy prawne wynagrodzeń oraz rozporządzenie płacowe znajdujące się w ustawie. Pracownik otrzyma informacje na temat składników wynagrodzeń, czyli wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej, odprawy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatku specjalnego oraz dodatku funkcyjnego. Dowie się, w jaki sposób wynagrodzenie jest przeliczane dla osób pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz jak jest obliczana stawka godzinowa. W rozdziale opisane zostały również zasady obliczania odprawy w związku z upływem kadencji, a także jaka ustawa określa zasady dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Następnie przedstawiono jaka jest wysokość nagrody jubileuszowej i jednorazowej odprawy, w zależności od stażu pracy. Opisano też wynagrodzenie prowizyjne, należności z tytułu podróży służbowej oraz inne dodatki. Na koniec przedstawiony został regulamin wynagradzania i premiowania, a także wynagrodzenie za nadgodziny.

Udział w kursie pozwoli pracownikowi na zapoznanie się z niezbędnymi informacjami na temat statusu pracowników samorządowych. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadanie pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.