Logowanie

Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych

Kurs Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów ustawy o finansach publicznych. Kurs ten składa się z czterech następujących rozdziałów:

1. Ustawa o finansach publicznych

2. Zakres budżetu i wieloletnia prognoza Jednostki Samorządu Terytorialnego

3. Uchwała budżetowa i wykonywanie budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego

4. Środki publiczne

Szacowany czas trwania kursu: 4,5 godziny.

Celem tego kursu jest dostarczenie pracownikom Twojej Jednostki Samorządu Terytorialnego wiedzy na temat podstawowych zagadnień z ustawy o finansach publicznych. Materiały zostały przygotowane na podstawie zapisów ustawy o finansach publicznych.

Rozdział pierwszy wprowadza pracownika w tematykę finansów publicznych. Przedstawiona jest tu nowa ustawa o finansach publicznych, opisane jest jej wejście w życie oraz podana jest definicja finansów publicznych. W dalszej części tego rozdziału omówiony został zakres podmiotowy stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, omówione zostały m.in. podmioty, do których stosuje się ustawę o finansach publicznych, jednostki sektora finansów publicznych, likwidacja gospodarstw pomocniczych i państwowych zakładów budżetowych, jednostki budżetowe oraz ich likwidacja, agencja wykonawcza. Omówione zostały też samorządowe zakłady budżetowe oraz ich gospodarka finansowa, likwidacja i tworzenie. Pod koniec rozdziału zaprezentowane są informacje dotyczące instytucji gospodarki budżetowej, państwowego funduszu celowego oraz omówione zostały państwowe i samorządowe osoby prawne.

W rozdziale drugim pracownik zapozna się z informacjami dotyczącymi zakresu budżetu i wieloletniej prognozy Jednostki Samorządu Terytorialnego. Przedstawiony jest tu budżet Jednostki Samorządu Terytorialnego, w tym także nadwyżka oraz deficyt budżetu, dotacje oraz rezerwy ogólne i celowe. W dalszej części rozdziału podana została definicja wieloletniej prognozy budżetowej, a także jej zawartość oraz procedura jej uchwalenia.

Rozdział trzeci to informacje na temat uchwały budżetowej i wykonywania budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego. Przedstawiony jest w nim tryb prac nad projektem budżetu, plan dochodów i wydatków budżetu, zasada zróżnicowanego budżetu, procedura uchwalania uchwały budżetowej oraz niepodjęcie uchwały budżetowej w terminie. W dalszej części rozdziału omówione zostały m.in. nadzór nad realizacją projektu, zasady gospodarki finansowej, zmiany w planie oraz upoważnienie zarządu do tych zmian, blokowanie planowanych wydatków budżetowych oraz kontrasygnata skarbnika. Ponadto omówione zostały kwoty wydatków niezrealizowanych w roku budżetowym, a także bankowa obsługa budżetu Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

W ostatnim rozdziale pracownik uzyska informacje na temat środków publicznych. Znajduje się tu definicja środków publicznych oraz ich klasyfikacja. Omówiono tu bliżej takie zagadnienia jak dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy. Przybliżono też jakie jest przeznaczenie środków publicznych i czym jest Szwajcarko–Polski Program Współpracy. W dalszej części rozdziału omówione zostały zasady gospodarowania środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań, dokonywanie lokat, projekty nowych aktów prawnych, prognozy i limity. Znajdują się tu także informacje o umarzaniu, odraczaniu i rozkładaniu na raty, a także umarzaniu w całości należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym. W rozdziale tym znajdują się też informacje o środkach europejskich i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, w tym m.in. wyodrębnione rachunki bankowe, warunki dofinansowania projektu, przesłanki zwrotu środków, procedura zwrotu środków oraz wykluczenie. Na koniec omówiono zagadnienie Wspólnej Polityki Rolnej.

Kurs ten w sposób bardzo przystępny prezentuje najważniejsze informacje z zakresu finansów publicznych. Jest idealny dla osób, które dopiero zapoznają się z tą tematyką, jednakże osoby z pewną wiedzą z tego zakresu także znajdą interesujące dla siebie informacje. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadania pomóc pracownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.